Neural Regeneration Research  2019, Vol. 14 Issue (12): 2095-2103    DOI: 10.4103/1673-5374.262591
原著:脑损伤修复保护与再生 最新目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
Application of neuroendoscopic surgical techniques in the assessment and treatment of cerebral ventricular infection
Feng Guan 1 ,Wei-Cheng Peng 1 , Hui Huang 1 , Zu-Yuan Ren 2 , Zhen-Yu Wang 3 , Ji-Di Fu 4 , Ying-Bin Li 5 , Feng-Qi Cui 6 , Bin Dai 1 , Guang-Tong Zhu 1 , Zhi-Yong Xiao 1 , Bei-Bei Mao 1 , Zhi-Qiang Hu 1
1 Department of Neurosurgery, Beijing Shijitan Hospital, Capital Medical University, Beijing, China
2 Department of Neurosurgery, Peking Union Medical College Hospital, Beijing, China
3 Department of Neurosurgery, Peking University Third Hospital, Peking University, Beijing, China
4 Department of Neurosurgery, Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing, China
5 Department of Neurosurgery, the Second Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, Jiangsu Province, China
6 Department of Neurosurgery, Beijing Liangxiang Hospital, Beijing, China
分享到: 更多
   版权所有:《中国神经再生研究(英文版)》杂志社 京ICP备14021822号-1
《中国神经再生研究(英文版)》杂志社地址:沈阳10001邮政信箱,邮编:110180