Neural Regeneration Research  2019, Vol. 14 Issue (12): 2118-2125    DOI: 10.4103/1673-5374.262592
原著:神经损伤修复保护与再生 最新目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
Long non-coding RNA GAS5 promotes PC12 cells differentiation into Tuj1-positive neuron-like cells and induces cell cycle arrest
He-Yan Zhao, Sheng-Tong Zhang, Xiang Cheng, Hao-Ming Li, Lei Zhang, Hui He, Jian-Bing Qin, Wei-Ye Zhang, Yan Sun, Guo-Hua Jin
Department of Human Anatomy, the Jiangsu Key Laboratory of Neuroregeneration, Medical School, Nantong University, Nantong, Jiangsu Province, China
分享到: 更多
   版权所有:《中国神经再生研究(英文版)》杂志社 京ICP备14021822号-1
《中国神经再生研究(英文版)》杂志社地址:沈阳10001邮政信箱,邮编:110180